понеділок, 2 листопада 2020 р.

ХІМІЯ Дистанційне навчання

 7 клас.

 02. 11.2020 рік.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності елементів за формулами.

Опрацювати параграф 11. В зошит  виписати визначення валентності ,

прослухати відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=3eh446LAojQ.

Виконати вправи № 3  і  6  стр.82   у підручнику,виконуємо у робочому зошиті з хімії.

06. 11. 2020р. Контроль знань з теми "Початкові хімічні поняття". Відносна молекулярна маса речовини.

Опрацювати параграф 12. стр.83.(до масової частки елемента).

 ПОвторити параграфи 4 - 11.Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6094031. УВАГА- виконуємо тести з 1 - 14.

09.11.2020р.  Масова частка елемента в складній речовині.

Опрацювати параграф 12.В зошит записати:- формули на стр.84, -записати задачу №1 та  алгоритм розв язання її стр.84-85 підручника.

Виконати вправу 2 - по дві формулі із рядочків а, б, в.

13. 11. 2020р. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента у складній речовині.

Повторити параграф 12. В зошиті записати задачу 4 на стр.86 підручника.

Виконати вправи 3 і 4 на стр.88.

16.11.2020р.            Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції.

Опраццювати параграф 13. Зробити конспект в зошиті  та обчислити

 відносну молекулярну масу речовин: Р2О5, АІ(ОН)3, Ва3(РО4)2.  Знайти суму цих відносних молекулярних  мас і у вайбер скиньте число сьогодні.

20.11.2020р.  Хімічні властивості речовин.

Опрацювати параграф 14. В зошиті зробити коротенький  конспект.

23.11.2020р.  Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Опрацювати параграф 16. стр.114 підручника. В зошит виписати хімічні поняття виділені жирним  шрифтом. Виконати вправу 6 стр.118.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=mrD98HjnpVA.

27.11.2020р.       Повітря, його склад. Оксиген. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Опрацювати параграф 15. Коротенький конспект. Виконати вправу 8 стр.119.

 Подивитись відео:     https://www.youtube.com/watch?v=Mp9bxVapBJ08 клас. 03. 11.2020р.

Контроль знань з теми "Будова атома. Періодичний закон і періодична система хім. елементів Д.І. Менделєєва"

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6649378

06. 11. 2020р. Природа хімічного звязку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

 Переглянути відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=jR_LFCBx2ws

Опрацювати параграфи 15 та 16. Виконати вправу 107 стр.86 підручника.

10. 11. 2020р.  Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний

ковалентний зв’язок.

Опрацювати параграф 16.

В зошиті виконати вправи 100,101 наа стр.83 та впр.106 на стр.86.

13.11.2020р. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Опрацювати параграфи 13 та 14.

В зошиті зробити конспект.

17. 11. 2020р. Кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів  кристалічних граток.Лабораторний дослід №1.

Опрацювати параграф 17. В зошит виписати які існують кристалічні гратки та виконати лабораторний дослід №1 на стр. 90-91, використовуючи таблицю розчинності та текст параграфа.

20.11.2020р. Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток

Повторити параграфи 13 - 17. В робочому зошиті виконуємо практичну роботу.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6424641. (готуємось до контрольної роботи).

24.11.2020р. Підсумковий урок по темі "Хімічний зв’язок" Контрольна робота.

Контрольну роботу виконуємо на подвійному листку, підписуємо згідно вимог, завдання переписувати не потрібно. Всередині листка виконуємо завдання № 91 та № 95 на стр.78; завдання № 100 на стр.83; завдання № 115 на стр.92 підручника.Відповідь має бути повною та обгрунтованою.(це ваші оцінки). Листочки передати мені в школу до 26 листопада. ДЯКУЮ.

27.11.2020р. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Опрацювати параграф 19. Коротенький конспект. Розв’язуємо задачі стр.102 та 103.

Подивитись відео:    https://www.youtube.com/watch?v=cNMo2YnVeM4


9 клас.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди №4,5,6.

04.  11. 2020р.     Опрацювати параграфи 10 і 11.

 Виконати лабораторні досліди №4,5,6 у зошитах з друкованою основою (зошити можна взяти у школі  зранку). У кого немає - виконуємо лабораторні досліди № 2,3,4  на сторінці 59 підручника у робочому  зошиті.

06. 11. 2020р.         Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх 

                                 перебігу. Практична робота № 1.

Повторити параграфи 10 та 11. Виконати вправу 74 на стр.57 підручника.

Виконати практичну роботу.

11.11.2020р. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні

реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди.

Опрацювати параграф 12. Виконати в зошиті лабораторні досліди № 7-9.   Виявлення -хлорид-іонів, -сульфат-іонів, -карбонат-іонів у  розчині. Дивитись стр. 64 - 66 підручника.(скористайтесь таблицею розчинності).

13.11.2020р.  Практична робота №2. "Розв’язування експериментальних задач".

Повторити параграфи 7 - 12. (Готуємось до тематичного оцінювання).

Виконати практичну роботу №2, дивимось стр.68 підручника, варіант І. (застосовуючи таблицю розчинності у завдвнні І та якісні реакції  твизначаємо речовини і складаємо рівняння відповідних реакцій  у молекулярній та йонних ормах).

18.11.2020р.  Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та  продуктів

                     реакцій.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити  коротенький коспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6526734.

20.11.2020р. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною          

                                            формулою    сполуки.

В зошиті коротенький конспект з відеоуроку.

Подивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=prM0HQVGFbA.

25.11.2020р.  Окисно-відновні реакції.Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 Опрацювати параграф 14. Виконати вправу108 на стр.83. 

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=Urdhs07MjEU.

27.11.2020р. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Опрацювати параграф 16. В зошиті коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc.


10 клас. хімія.

04. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми.

                          Виконати тести. 

11. 11.2020р. Властивості алканів.

                       Опрацювати параграф 6. Зробити конспект в зошиті.

                        Виконати вправи 38, 39 на стр.38-39.

18.11.2020р.  Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів  і 

                        алкінів,  структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Опрацювати параграфи 8 і10 (до хімічних властивостей стр.56). В зошиті записати коротенький конспект. Виконати вправи - 54 стр.49, і - 65 стр.59

25.11.2020р. Хімічні властивості етену та етину.

Опрацювати параграфи 9 та 10. Виконати вправи №59 на стр.53 та № 66 на стр.59.

Подивитись відео:https://www.youtube.com/watch?v=S1j2H06vZtQ.11 клас.

02. 11. 2020р.  Гідроліз солей.

Опрацювати параграф 12.В роб. зошит  з хімії виписати - гідроліз солей,утворених сильною основою і слабкою кислотою;- гідроліз солей, утвор. слабкою основою і сильною кислотою; гідроліз солей, утвор. слабкими основою і кислотою. Виконати вправу № 90 стр. 71 у підручнику.

04. 11. 2020р.  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити конспект.

 Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.  ( усно).

09. 11. 2020р.  Лабораторний дослід № 1"Визначення рН середовища водних розчинів солей за                                 допомогою індикаторів".

Виконуємо в робочому зошиті,подивившись відео:-- https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

11. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми  " хімічні реакції"

               Виконати тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3231479.

16.11.2020р. Неметали. Загальна характеристиа неметалів.

Опрацювати параграфи 14 і 15. В зошиті записати загальні ознаки неметалів, Алотропні видозміни Оксигену, Карбону, Сульфуру, Фосфору.

18.11.2020р.  Фізичні властивості неметалів.Явище адсорбція. Лабораторний дослід № 2.

Опрацювати параграф 16.  В  зошиті виконати лабораторний дослід №2  на стр.92 підручника.

23.11.2020р.  Окисні та відновні властивості неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи 121, 127.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=xtIOaxDdDu0.

25.11.2020р.  Застосування неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи № 122 та № 126 на стр.98-99.