середу, 26 січня 2022 р.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується: – рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури; – обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу; – самостійність суджень, систематизація та глибина знань; – дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розв’язування практичних задач; – уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; – рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи. Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології здійснюються за характеристиками, наведеними в таблицях 1 і 2. Таблиця 1 Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) Початковий рівень 1 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти 2 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів 3 Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки Середній рівень 4 Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів, допускаючи несуттєві біологічні помилки 5 Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні обєкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 6 Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі Достатній рівень 7 Учень (учениця) самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; з допомогою вчителя формулює висновки, розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до вчителя 8 Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причинно-наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; виправляє допущені помилки; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 9 Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причиннонаслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам живої природи; розв’язує стандартні пізнавальні завдання; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами-визначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційно-ціннісне ставлення до живої природи Високий рівень 10 Учень (учениця)логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі у межах програми; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій 11 Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; оцінює біологічні явища, закони; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень 12 Учень (учениця) виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, вільно розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми; бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань Оцінювання лабораторних досліджень і практичних робіт При оцінюванні лабораторних досліджень і практичних робіт враховується: – обсяг виконання завдань роботи; – наявність помилок, їх кількість; – оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність тощо); – для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо); – для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу; – рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту). Таблиця 2 Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) Початковий 1 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти; знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт 2 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення 3 Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення Середній 4 Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням 5 Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні об’єкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, частково оформляє їх 6 Учень/учениця самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх без висновків Достатній 7 Учень/учениця самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; з допомогою вчителя формулює висновки, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить висновки з допомогою вчителя Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 8 Учень/учениця самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причиннонаслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки 9 Учень/учениця вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причиннонаслідкові зв’язки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами-визначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційноціннісне ставлення до живої природи, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки Високий 10 Учень/учениця логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки 11 Учень/учениця виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень, за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані висновки 12 Учень/учениця виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань, ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки Критерії оцінювання навчального проєкту Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання проєктної діяльності учнів I. Початковий 1 Учень (учениця)ознайомлений з проєктною діяльністю; робота реферативного характеру без визначення мети й завдань проєкту, а також без висновків за його результатами взята з інтернет ресурсів; учень(учениця) презентує роботу лише з допомогою вчителя; робота неестетично оформлена. 2 Учень (учениця) розкриває деякі поняття із вибраної теми проєкту; робота взята з інтернет ресурсів; учень(учениця) потребує допомоги вчителя при поясненні зображень; матеріали записані з граматичними і орфографічними помилками. 3 Учень (учениця) пояснює фрагментарні уявлення з теми проєкту і може відтворити окремі його частини; в роботі не визначена мета і завдання проєкту, відсутні висновки; учень ( учениця) з допомогою учителя демонструє найпростіші поняття. II. Середній 4 Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються проєктної роботи; наводить під керівництвом вчителя прості приклади на підтвердження певної позиції; демонструє неповне розуміння теми. 5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини проєкту, дає визначення основних понять; робота не містить наочних матеріалів, які б допомогли зрозуміти зміст проєкту. 6 Учень (учениця) відтворює матеріал з допомогою вчителя; поданий матеріал не зацікавлює інших учнів , нелогічно пов'язаний; учень(учениця) описує окремі власні спостереження; III. Достатній 7 Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину проєктної роботи, з допомогою вчителя пояснює перебіг явищ чи процесів; вміє порівнювати та наводити приклади ; разом з учителем формулює висновки за результатами дослідження. 8 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний матеріал проєктної роботи; рекомендована вчителем інформація не охоплює всі головні факти і найважливіші поняття. 9 Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних теорій і фактів; наочні матеріали доповнюють зміст проекту і відображають специфіку теми; з допомогою вчителя наводить приклади та робить висновки. IV. Високий 10 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у презентації, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки; логічно і послідовно висвітлений матеріал обраної теми проєкту; робота належно оформлена. 11 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у презентації , встановлює зв'язки між явищами; самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; демонструє викладення матеріалу в правильній послідовності та хронологічному порядку . 12 Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх у проєктній роботі; аналізує додаткову інформацію; демонструє повне розуміння матеріалу; презентація завершена, логічно та послідовно розміщений матеріал; робить обґрунтовані висновки з проведеного експерименту; самостійно аналізує та вносить пропозиції щодо наявної проблеми. Критерії оцінювання навчального проєкту 1. Обґрунтування й постановка мети, планування шляхів її досягнення, практична цінність проекту (max — 5 балів) 0 Мета виконання проєкту не сформульована 1–2 Мета визначена, але не позначені шляхи її досягнення, немає плану роботи 3-4 Мета визначена, описана не чітко, подано певний план шляхів її досягнення 5 Мета визначена, чітко описана, подано детальний план шляхів її досягнення, проєкт виконаний точно й послідовно, відповідно до плану він має практичну цінність 2. Повнота використаної інформації, різноманітність джерел інформації (max — 5 бали) 0 Бібліографія відсутня 1-2 Бібліографія містить незначний обсяг відповідної інформації 3-4 Робота містить неповну інформацію з відповідних джерел 5 Робота містить досить повну інформацію з широкого спектра відповідних джерел 3. Творчий і аналітичний підхід до роботи, об’єм розробок, новизна рішень (max — 7 балів) 1 Робота не містить особистих роздумів і є нетворчим зверненням до теми проєкту 2-3 Робота містить поверховий опис теми проєкту 4-5 Робота містить роздуми описового характеру, невикористані можливості творчого підходу 6–7 Робота відзначається глибокими роздумами й аналізом, власним оригінальним відношенням автора до ідеї проєкту, новими рішеннями 4. Якість оформлення звіту про роботу над проектом і наочних посібників (max — 4 бали) 0 Звіт відсутній 1–2 Звіт представлений у вигляді усного повідомлення без наочних посібників 3 Звіт представлений у вигляді презентації або текстового файлу, але якість оформлення низька. 4 Звіт представлений у вигляді презентації або текстового файлу 5. Аналіз процесу й результатів роботи (max — 6 балів) 0 Аналіз роботи відсутній 1–2 Аналіз роботи виконаний формально 3-4 Аналіз роботи виконаний, але висновки неповні 5–6 Представлений вичерпний огляд ходу роботи з аналізом ситуацій, що складалися 6. Особиста зацікавленість автора, його залученість у роботу, рівень самостійності (max — 4 бали) 1–2 Робота шаблонна, що показує формальне ставлення автора 3–4 Робота самостійна, що демонструє особисту зацікавленість автора, власні розробки й пропозиції Критерії оцінювання групової роботи учнів Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) Початковий 1 Учень (учениця) спостерігає за роботою товаришів; спостерігає за процесом планування роботи групи, розподілу доручень, прийняття групового рішення 2 Учень (учениця) іноді виконує навчальне завдання за допомогою товаришів, рідко вступає у полілог або діалог (рідко погоджується з думкою однокласників, прислухається до їхніх порад) 3 Учень (учениця) іноді вступає у полілог або діалог, інколи висловлює власну думку, не обґрунтовуючи її аргументами; намагається брати участь в оцінюванні роботи товаришів, однак дає необ’єктивну оцінку; часто спричинює конфлікти, не вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації Середній 4 Учень (учениця) спостерігає за процесом планування роботи групи, розподілом доручень, прийняттям групового рішення та інколи бере у ньому участь; здійснює спроби (часто невдалі) звернутися за допомогою до членів групи; не завжди уважно слухає товаришів 5 Учень (учениця) час від часу вступає у полілог або діалог, іноді висловлює власну думку; періодично спричинює конфлікти, виявляє недостатнє вміння знаходити вихід із конфліктної ситуації; не завжди уважно слухає товаришів 6 Учень (учениця) періодично висловлює власну думку, хоч і не зовсім вдало обґрунтовує її аргументами; часто погоджується із думкою товаришів, прислухається до окремих порад; знає етикетні формули, інколи користується ними під час співпраці у групах; періодично бере участь в оцінюванні роботи товаришів, не завжди об’єктивно їх оцінює. Достатній 7 Учень (учениця); періодично бере участь у процесі планування роботи групи, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, часто звертається за допомогою до товаришів; періодично надає допомогу однокласникам; хоча не завжди вдало; у більшості випадків погоджується із думкою товаришів, не завжди використовує етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати товариша, хоча інколи перебиває його під час спілкування; намагається не провокувати конфлікти, однак інколи їх спричинює, не завжди вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації 8 Учень (учениця) намагається у більшості випадків брати активну участь у полілозі або діалозі, процесі планування роботи групи, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, виявляє здатність до партнерської співпраці, здійснює спроби навчати товаришів; періодично бере участь в оцінюванні роботи однокласників, намагаючись об’єктивно їх оцінити; намагається не провокувати конфлікти, однак інколи їх спричинює, вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації 9 Учень (учениця) бере участь у активну участь у процесі планування роботи групи, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, полілозі або діалозі, висловлює власну думку й намагається її довести, використовуючи аргументи, завжди використовує етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати товариша, не перебиває його під час спілкування, намагається не провокувати конфлікти, завжди вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації, бере участь в оцінюванні роботи однокласників, намагаючись об’єктивно їх оцінити; доповідає класу про результати групової роботи Високий 10 Учень (учениця) бере активну участь у процесі планування й виконання завдання у групах, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, полілозі або діалозі; у разі потреби звертається за допомогою до товаришів, надає їм допомогу; завжди використовує етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати товариша, не перебиває його під час спілкування, бере участь в оцінюванні роботи однокласників, об’єктивно їх оцінює, доповідає класу про результати групової Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) роботи, формулює висновки 11 Учень (учениця) може навчати своїх товаришів, виявляючи до них повагу; систематично бере активну участь у полілозі або діалозі, уміє висловлювати власну думку, наводить аргументи для її доведення, погоджується з думкою однокласників за умови наведення аргументів; систематично користується необхідними етикетними формулами; уміє уважно слухати інших, не провокує виникнення конфлікту, докладає усіх зусиль для його залагодження у випадку виникнення; об’єктивно оцінює товаришів, доповідає класу про результати групової роботи, чітко формулює висновки 12 Учень (учениця) надає підтримку іншим членам групи, заохочує їх до роботи, виявляє протиріччя в аналізі явища, вдало узагальнює думки інших і просуває роботу групи вперед, вносить вдалі пропозиції, які враховує група; систематично користується необхідними етикетними формулами; уміє уважно слухати інших, докладає усіх зусиль для залагодження конфліктів у випадку їх виникнення; об’єктивно оцінює товаришів, доповідає класу про результати групової роботи, чітко формулює і аргументує висновки Листок самооцінки учня під час роботи в групі Оціни власну роботу за поданими критеріями від 0 до 2 балів 1. Ви брали активну участь у роботі групи 2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група 3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи 4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим 5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед 6. Ви доповідали класу про результати групової роботи

понеділок, 2 листопада 2020 р.

ХІМІЯ Дистанційне навчання

 7 клас.

 02. 11.2020 рік.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності елементів за формулами.

Опрацювати параграф 11. В зошит  виписати визначення валентності ,

прослухати відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=3eh446LAojQ.

Виконати вправи № 3  і  6  стр.82   у підручнику,виконуємо у робочому зошиті з хімії.

06. 11. 2020р. Контроль знань з теми "Початкові хімічні поняття". Відносна молекулярна маса речовини.

Опрацювати параграф 12. стр.83.(до масової частки елемента).

 ПОвторити параграфи 4 - 11.Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6094031. УВАГА- виконуємо тести з 1 - 14.

09.11.2020р.  Масова частка елемента в складній речовині.

Опрацювати параграф 12.В зошит записати:- формули на стр.84, -записати задачу №1 та  алгоритм розв язання її стр.84-85 підручника.

Виконати вправу 2 - по дві формулі із рядочків а, б, в.

13. 11. 2020р. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента у складній речовині.

Повторити параграф 12. В зошиті записати задачу 4 на стр.86 підручника.

Виконати вправи 3 і 4 на стр.88.

16.11.2020р.            Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції.

Опраццювати параграф 13. Зробити конспект в зошиті  та обчислити

 відносну молекулярну масу речовин: Р2О5, АІ(ОН)3, Ва3(РО4)2.  Знайти суму цих відносних молекулярних  мас і у вайбер скиньте число сьогодні.

20.11.2020р.  Хімічні властивості речовин.

Опрацювати параграф 14. В зошиті зробити коротенький  конспект.

23.11.2020р.  Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Опрацювати параграф 16. стр.114 підручника. В зошит виписати хімічні поняття виділені жирним  шрифтом. Виконати вправу 6 стр.118.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=mrD98HjnpVA.

27.11.2020р.       Повітря, його склад. Оксиген. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Опрацювати параграф 15. Коротенький конспект. Виконати вправу 8 стр.119.

 Подивитись відео:     https://www.youtube.com/watch?v=Mp9bxVapBJ08 клас. 03. 11.2020р.

Контроль знань з теми "Будова атома. Періодичний закон і періодична система хім. елементів Д.І. Менделєєва"

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6649378

06. 11. 2020р. Природа хімічного звязку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

 Переглянути відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=jR_LFCBx2ws

Опрацювати параграфи 15 та 16. Виконати вправу 107 стр.86 підручника.

10. 11. 2020р.  Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний

ковалентний зв’язок.

Опрацювати параграф 16.

В зошиті виконати вправи 100,101 наа стр.83 та впр.106 на стр.86.

13.11.2020р. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Опрацювати параграфи 13 та 14.

В зошиті зробити конспект.

17. 11. 2020р. Кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів  кристалічних граток.Лабораторний дослід №1.

Опрацювати параграф 17. В зошит виписати які існують кристалічні гратки та виконати лабораторний дослід №1 на стр. 90-91, використовуючи таблицю розчинності та текст параграфа.

20.11.2020р. Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток

Повторити параграфи 13 - 17. В робочому зошиті виконуємо практичну роботу.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6424641. (готуємось до контрольної роботи).

24.11.2020р. Підсумковий урок по темі "Хімічний зв’язок" Контрольна робота.

Контрольну роботу виконуємо на подвійному листку, підписуємо згідно вимог, завдання переписувати не потрібно. Всередині листка виконуємо завдання № 91 та № 95 на стр.78; завдання № 100 на стр.83; завдання № 115 на стр.92 підручника.Відповідь має бути повною та обгрунтованою.(це ваші оцінки). Листочки передати мені в школу до 26 листопада. ДЯКУЮ.

27.11.2020р. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Опрацювати параграф 19. Коротенький конспект. Розв’язуємо задачі стр.102 та 103.

Подивитись відео:    https://www.youtube.com/watch?v=cNMo2YnVeM4


9 клас.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди №4,5,6.

04.  11. 2020р.     Опрацювати параграфи 10 і 11.

 Виконати лабораторні досліди №4,5,6 у зошитах з друкованою основою (зошити можна взяти у школі  зранку). У кого немає - виконуємо лабораторні досліди № 2,3,4  на сторінці 59 підручника у робочому  зошиті.

06. 11. 2020р.         Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх 

                                 перебігу. Практична робота № 1.

Повторити параграфи 10 та 11. Виконати вправу 74 на стр.57 підручника.

Виконати практичну роботу.

11.11.2020р. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні

реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди.

Опрацювати параграф 12. Виконати в зошиті лабораторні досліди № 7-9.   Виявлення -хлорид-іонів, -сульфат-іонів, -карбонат-іонів у  розчині. Дивитись стр. 64 - 66 підручника.(скористайтесь таблицею розчинності).

13.11.2020р.  Практична робота №2. "Розв’язування експериментальних задач".

Повторити параграфи 7 - 12. (Готуємось до тематичного оцінювання).

Виконати практичну роботу №2, дивимось стр.68 підручника, варіант І. (застосовуючи таблицю розчинності у завдвнні І та якісні реакції  твизначаємо речовини і складаємо рівняння відповідних реакцій  у молекулярній та йонних ормах).

18.11.2020р.  Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та  продуктів

                     реакцій.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити  коротенький коспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6526734.

20.11.2020р. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною          

                                            формулою    сполуки.

В зошиті коротенький конспект з відеоуроку.

Подивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=prM0HQVGFbA.

25.11.2020р.  Окисно-відновні реакції.Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 Опрацювати параграф 14. Виконати вправу108 на стр.83. 

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=Urdhs07MjEU.

27.11.2020р. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Опрацювати параграф 16. В зошиті коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc.


10 клас. хімія.

04. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми.

                          Виконати тести. 

11. 11.2020р. Властивості алканів.

                       Опрацювати параграф 6. Зробити конспект в зошиті.

                        Виконати вправи 38, 39 на стр.38-39.

18.11.2020р.  Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів  і 

                        алкінів,  структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Опрацювати параграфи 8 і10 (до хімічних властивостей стр.56). В зошиті записати коротенький конспект. Виконати вправи - 54 стр.49, і - 65 стр.59

25.11.2020р. Хімічні властивості етену та етину.

Опрацювати параграфи 9 та 10. Виконати вправи №59 на стр.53 та № 66 на стр.59.

Подивитись відео:https://www.youtube.com/watch?v=S1j2H06vZtQ.11 клас.

02. 11. 2020р.  Гідроліз солей.

Опрацювати параграф 12.В роб. зошит  з хімії виписати - гідроліз солей,утворених сильною основою і слабкою кислотою;- гідроліз солей, утвор. слабкою основою і сильною кислотою; гідроліз солей, утвор. слабкими основою і кислотою. Виконати вправу № 90 стр. 71 у підручнику.

04. 11. 2020р.  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити конспект.

 Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.  ( усно).

09. 11. 2020р.  Лабораторний дослід № 1"Визначення рН середовища водних розчинів солей за                                 допомогою індикаторів".

Виконуємо в робочому зошиті,подивившись відео:-- https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

11. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми  " хімічні реакції"

               Виконати тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3231479.

16.11.2020р. Неметали. Загальна характеристиа неметалів.

Опрацювати параграфи 14 і 15. В зошиті записати загальні ознаки неметалів, Алотропні видозміни Оксигену, Карбону, Сульфуру, Фосфору.

18.11.2020р.  Фізичні властивості неметалів.Явище адсорбція. Лабораторний дослід № 2.

Опрацювати параграф 16.  В  зошиті виконати лабораторний дослід №2  на стр.92 підручника.

23.11.2020р.  Окисні та відновні властивості неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи 121, 127.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=xtIOaxDdDu0.

25.11.2020р.  Застосування неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи № 122 та № 126 на стр.98-99.

середу, 28 жовтня 2020 р.

біологія. Дистанційне навчання.

5 клас. Природознавство. 

02. 11. 2020р.

Фізичні явища, їх різноманітність. Хімічні явища, їх ознаки.Гниття.

Опрацювати параграфи 13 і 14.Подивитись відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=d_D5WfHJ0Ns

Дати відповіді на запитання усно на сторінках 60 і 63

.03. 11. 2020р. 

Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі.

  Опрацювати параграф 15. Виконати тестові завдання на сторінці 68-69 підручника у зошиті (переписувати завдання не потрібно, пишимо питання 1 і вибираємо відповідь В біологія. -             1. В біологія.)

  09.11.2020р.    Небо. Небесна сфера. Небесні світила.

Опрацювати параграф 16. В зошит виписати поняття: небесні тіла, зеніт, небесний меридіан, вісь світу, полюси світу, небесний екватор.

Подивитись відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=NcGuVwP4gGA&t=326s

10. 11. 2020р.   Зорі та сузіря.Міжзоряний простір.Практичне заняття №5 "Визначення найвідоміших сузір їв на карті зоряного неба".

Опрацювати параграф № 17. В зошит виписати класифікацію зір ( які існують зорі). Виконати практичне заняття на стр.79. ( в зошит замалюєте сузіря: Велика та Мала Ведмедиці, Дракона.  Дати відповіді на запитання  1-6 на стр.79. ( усно).

16. 11. 2020р. Сонце. Сонячна система. Планети. Малі небесні тіла.

Опраювати параграф 18. Дати відповіді на запитання стр.82.

Подивитись відео:   https://www.youtube.com/watch?v=A4OLi0YX-tM  

    17.11.2020р.            Всесвіт та його складові. Зоряні системи - галактики.

                                    Міні - проект:" Наш дім - сонячна система"                                                            Опрацювати параграф 19. В зошит виписати які існують галактики.

Творча робота кожного учня: створити міні - проект  стр.91 підручника. Проект виконуєте на великому аркуші паперу чи на альбомних листках, маєте зобразити Сонячну систему і пояснити чому це наш дім.      ( на 24. 11.2020р).

23.11.2020р. Людина  і Всесвіт. Астроноиія -  наука, що вивчає Всесвіт.

Опрацювати параграф 20. В зошиті виконати завдання 6 на стр. 91.

24.11.2020р.  Підсумковий урок по темі "Всесвіт". Контрольна робота.

Виконуємо на подвійному листочку, підписуємо згідно вимог (Контрольна робота.....). Всередині листка виконуємо тести на стр.92 - 93 підручника.


 6 клас  Біологія.    02. 11 2020 р.

  Бактерії - найменші одноклітинні організми.   Опрацювати параграф 11.

Переглянути відео:         .https://www.google.com/search?q. В зошит з біології виписати біологічні терміни: бактерії, джгутики, прокаріоти, анабіоз.

05. 11.2020р. Шкідливі і корисні бактерії.

Опрацювати параграфи 12 та 13.

В зошит за ступенем   небезпечності  виписати 4 групи бактерій і види бактерій та виписати найвідоміші корисні  бактерії.

 Дати відповіді на тести:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7577613.

09. 11.2020р. Шкідливі і корисні бактерії.

Опрацювати параграфи 12 та 13.

В зошит за ступенем   небезпечності  виписати 4 групи бактерій і види бактерій та виписати найвідоміші корисні  бактерії.

  Дати відповіді на тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1173245

12.11.2020р.  Практичне значення бактерій. Захист міні-проектів.

Опрацювати параграф 14. В зошит виписати  Біологічні терміни виділені жирним шрифтом у тексті.        Повторити параграфи  11-13

16.11.2020р.      Одноклітинні еукаріоти. Одноклітинні твариноподібні організми.

Лабораторне дослідження: спостереження інфузорій.

Опрацювати параграфи 15 та 16. Подивитись відеоурок: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=lWzDTeqJxoQ.

Виконати тести про бактерії ( всім учням) :                                  

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7090802

19.11.2020р.         Одноклітинні рослиноподібні організми .                            

                                    Вольвокс - колоніальний організм.

Опрацювати парагріф 17. В  зошиті  виконати завдання на стр.79  ( в таблицю добавити ще навікулу після  хлорели).  

23.11.2020р. Губка - багатоклітинний організм.

Опрацювати параграф 18.

Виконати тести:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2641179.

 26.11.2020р. Багатоклітинні водорості. Узагальнення знань по темі.

Опрацювати параграф 19. Повторити матеріал стр. 85- 88.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/odnoklitinni-organizmi-perehid-do-bagatoklitinnosti-640766.html


7 клас.Біологія.

04. 11. 2020р

Загальна характеристика класу Павукоподібні.

Опрацювати параграфи 15 і 16.

 Подивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=GJt4BEfWFmc.

В зошиті виписати осбливі ознаки Павукоподібних.

 06. 11. 2020р.  Загальна характеристика класу Комахи. 

Опрацювати параграфи 17 та  18.

Подивитись відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=uRkSsP7iKzg

Дати відповіді на запитання для самоконтролю стр.76 та стр. 80.

Виконати тести:   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1386184

11. 11. 2020р. Практична робота № 1.Розмаїтість  комах.Їхня роль у природі й житті людини.

Опрацювати параграф19. Ознайомитись із таблицею 7 " Характеристика окремих рядів комах". Виконати практичну роботу  № 1 . Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. ( на стр. 76 підручника,  виконуємо у робочому зошиті з біології, пишимо: Практична робота №1., далі записуємо тему  практ. роб., мету і обладнання.  Хід роботи.-виконуємо  завдання 1,2,3- висновок.

13.11.2020р.  Загальна характеристика типу Молюски.

Опрацювати параграф 20. В зошиті зробити конспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3403221

18.11.2020р.    Клас Черевоногі, Двостулкові та  Головоногі  молюски.  Лабораторне дослідження  будови черепашки черевоногих та двостулкових молюсків.

Опрацювати параграф 21. В зошиті коротенький конспект та виконати лабораторне дослідження на стр.90.

20.11.2020р. Паразитичні безхребетні тварини. Узагальнення матеріалів  теми.

Опрацювати параграф 22.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5454873.

25.11.2020р.  Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні.

Опрацювати параграф 23.

Подивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=nlBHrj4lJD0.

27.11.2020р. Загальна характеристика класу Кістові риби.

Опрацювати параграф 24. Коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=vi2d3kHdE0A.


8 клас. Біологія.

02. 11. 2020р.

Обмін речовин та перетворення енергії. Їжа та її компоненти.

Опрацювати параграф 4 і 5. В зошит виписати біологічні поняття: -обмін речовин, асиміляція, дисиміляція, білки, жири, вуглеводи, вітаміни і які групи вітамінів існують.

 05. 11. 2020р. Харчування та обмін речовин. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини. Дослідницький практикум.

Опрацювати параграф 6.

 Подивитись відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=iJfrVPiJ90o&t=25s.

Виконати дослідницький практикум №1 Спостереження за співвідношення ваги та росту тіла.( в зошитах з друкованою основою).

09.11.2020р.      Значення травлення.Система органів травлення.

Опрацювати параграф 7. В зошиті зробити конспект.

Подивитись відеоурок:   https://www.youtube.com/watch?v=rt7oqZtfPdg

12.11.2020р. Процеси травлення у ротовій порожнинні, у шлунку, у кишечнику. Лабораторне                              дослідження будови зубів.

Опрацювати параграф 8.В зошиті заповнити таблицю.

 Виконати лабораторне дослідження будови зубів, стр.210 підручника в робочому зошиті.

16.11.2020р. Процеси травлення . Регуляція травлення. Дослідницький практикум.

Опрацювати параграфи 8 та 9. Дати відповіді на запитання стр.35 та стр.37.(усно). В зошиті виконати дослідницький практикум №2. Дія ферментів слини на крохмаль. стр.211 підручника.

19.11.2020р. Харчові розлади та їх запобігання.

Опрацювати параграф 10. В зошит виписати назви хвороб, що виникають  унаслідок потрапляння бактерій та вказати назви бактерій.

Виконати тести на стр.40 - 41 підручника в зошиті.( скинути фото)

23.11.2020р. Значення дихання. Система органів дихання.

Опрацювати параграф 11.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1221683.

26.11.2020р.  Газообмін у легенях та тканинах.

Опрацювати параграф 12. В зошиті конспект.

 Подивитись відео:  https://www.youtube.com/watch?v=1nJhFSpEroU.


9 клас. Біологія.

02. 11. 2020р.

Ядро, його структурна  організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина.

Опрацювати параграфи 12 і 13. В зошиті  порівняти будову прокаріотичної і еукаріотичної клітин. Повторити параграфи 9 - 12., готуємось до тематичної.


05. 11. 2020р.    Обмін речовин та енергії.Основні шляхи розщеплення орган. речовин в живих    організмах. Клітинне дихання.

Опрацювати параграфи 14 і 15. В зошиті записати етапи та процеси, що там відбуваються, клітинного дихання.

Подивитись відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=9UVd5KKSQaU

 Дати відповіді на  тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8645704

09. 11. 2020р. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-N1scgA778


12.11.2020р.  Хемосинтез.

Опрацювати параграф 17. Подивитись відео -https://www.youtube.com/watch?v=WKrcUaGtKZ4

Виконати тести:    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6518696.

16.11.2020р.         Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та  

                            організмах.

Опрацювати параграф 18. Повторити параграфи 14 - 18. В зошиті коротенький конспект. 

19.11.2020р. Контрольна робота за  І семестр.

На подвійному листку підписуємо згідно вимог та виконуємо завдання, що на стр. 76 - 77 підручника , листочки мені здасте, завдання переписувати не потрібно, вибираєте відповідь і пишите літеру і коло неї слово. Завдання з розгорнутою відповідю 15 і 16 описати. 

УВАГА! ЧАС ВИКОНАННЯ ДО 12. 00 години.( надіслати фото у вайбер).

23.11.2020р. Гени та геноми.

Опрацювати параграф 19. В зошиті зробити коротенький конспект.

26.11.2020.р. Будова генів та основні компоненти геномів про-  та еукаріотів.

Опрацювати параграф 20. В зошиті порівняти будову оперона та  еукаріотичного гена.

Подивитись відео:     https://www.youtube.com/watch?v=z872aqZTNJo.10 клас Біологія. 02.11.2020р.

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Рослини.

Опрацювати параграфи 14 і 15.У зошиті зробити конспект ознаки нижчих і вищих рослин. Виконати вправи № 1 - усно, № 2 письмово у зошиті стр.61 і  62 у підручнику.

04. 11.2020р.   Огляд царств еукаріотичних організмів. Тварини. Лабораторна робота № 1.

Опрацювати параграфи 16 і 17.. 

Виконати лабораторну роботу №1 Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. Стр.22 у  підручнику, в робочому зошиті. Охарактеризувати два види одного роду: Слон саванний і Слон індійський, малюнки стр.23 підручника.

09. 11. 2020р.   Узагальнення і систематизація знань за темою:  "Біорізноманіття"

Повторити параграфи 5 - 17.

Виконати тести:    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5189222 .

11.11.2020р. Біоорганічні речовини. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови і біологічної  ролі.

Опрцювати параграф 20. В зошит виписати біологічні терміни виділені у параграфі жирним шрифтом. Виконати завдання " функції білків" стр.81.

Переглянути відео:   https://www.youtube.com/watch?v=TQUKuItU7ok

16.11.2020р. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови  й біологічної ролі.

Опрацювати параграф 21.Дати відповіді на запитання 1 - 10 стр. 86. В зошиті коротенький конспект.

18.11.2020р. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови й біологічна роль

Опрацювати параграф 19.  Виконати завдання на стр.77 - 78 (таблиця і тест).

Виконати тести:     https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9955757 

23.11.2020р. Обмін речовин та  енергії - основа функціонування біологічних систем.

Опрацювати параграф 18. Дати відповіді на запитання 1 - 10 стр.74 (усно).

25.11.2020р.  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Роль процесів дихання  в забезпеченні організмів енергією.

Опрацювати параграф 27. Коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=2QRptc06tNw.11 клас. Біологія.

03. 11. 2020р.

Адаптація паразитів до мешкання в організмі хазяїна.Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. Практична робота № 1.

Опрацювати параграф 16. В зошиті зробити конспект.

Виконати практичну роботу №1 у зошиті з друкованою основою на сторінці 2 - 4. 


05. 11. 2020р.   Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм.

 Опрацювати параграф 18.

Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=nc51rJ6jj2A .

В зошиті записати класифікацію  адаптивних  ритмів за  різними  критеріями. Повторити параграфи  1 - 17.


10.11.2020р.   Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

Узагальнення знань з теми  " Адаптація".

Опрацювати параграф 18.

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9296651.

12.11.2020р. Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

Опрацювати параграф 19.

В зошиті зробити конспек.

17.11.2020р. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність,                                                                                                         відпочинок.

Опрацювати параграф 20. В зошиті коротенький конспект.Дати відповіді на запитання 1-10                              стр. 75.(усно).

19.11.2020р.    Безпека  і статева культура. Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини.

Опрацювати параграф 21,22.   В зошиті коротенький конспект.

24.11.2020р. Негативний вплив на здоров’я людини куріння та наркотиків.

Опрацювати параграфи 23 та 24. В зошиті коротенький конспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8617826.

26.11.2020р.  Вплив стресових чинників на організм людини.

Опрацювати параграф 25. В зошиті  коротенький конспект. Дати відповіді на запитання 1-10 стр.95. (усно).


вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Коди доступу до Google Class

5 клас  vfmb2w7


6 клас біологія   oec3oe4


 7 клас біологія   bv4ogkv

7 клас хімія  fv4w7a4


8 клас біологія 5d73ebz

8 клас хімія 6bophub


9 клас біологія zhvohq2

9 клас хімія wvt7jbi


10 клас біологія   i475jak

10 клас хімія  gozgjru

  

11 клас біологія  ibiccsq

11 клас хімія xunflqf

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується: – рівень ...