понеділок, 2 листопада 2020 р.

ХІМІЯ Дистанційне навчання

 7 клас.

 02. 11.2020 рік.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності елементів за формулами.

Опрацювати параграф 11. В зошит  виписати визначення валентності ,

прослухати відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=3eh446LAojQ.

Виконати вправи № 3  і  6  стр.82   у підручнику,виконуємо у робочому зошиті з хімії.

06. 11. 2020р. Контроль знань з теми "Початкові хімічні поняття". Відносна молекулярна маса речовини.

Опрацювати параграф 12. стр.83.(до масової частки елемента).

 ПОвторити параграфи 4 - 11.Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6094031. УВАГА- виконуємо тести з 1 - 14.

09.11.2020р.  Масова частка елемента в складній речовині.

Опрацювати параграф 12.В зошит записати:- формули на стр.84, -записати задачу №1 та  алгоритм розв язання її стр.84-85 підручника.

Виконати вправу 2 - по дві формулі із рядочків а, б, в.

13. 11. 2020р. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента у складній речовині.

Повторити параграф 12. В зошиті записати задачу 4 на стр.86 підручника.

Виконати вправи 3 і 4 на стр.88.

16.11.2020р.            Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції.

Опраццювати параграф 13. Зробити конспект в зошиті  та обчислити

 відносну молекулярну масу речовин: Р2О5, АІ(ОН)3, Ва3(РО4)2.  Знайти суму цих відносних молекулярних  мас і у вайбер скиньте число сьогодні.

20.11.2020р.  Хімічні властивості речовин.

Опрацювати параграф 14. В зошиті зробити коротенький  конспект.

23.11.2020р.  Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Опрацювати параграф 16. стр.114 підручника. В зошит виписати хімічні поняття виділені жирним  шрифтом. Виконати вправу 6 стр.118.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=mrD98HjnpVA.

27.11.2020р.       Повітря, його склад. Оксиген. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Опрацювати параграф 15. Коротенький конспект. Виконати вправу 8 стр.119.

 Подивитись відео:     https://www.youtube.com/watch?v=Mp9bxVapBJ08 клас. 03. 11.2020р.

Контроль знань з теми "Будова атома. Періодичний закон і періодична система хім. елементів Д.І. Менделєєва"

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6649378

06. 11. 2020р. Природа хімічного звязку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

 Переглянути відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=jR_LFCBx2ws

Опрацювати параграфи 15 та 16. Виконати вправу 107 стр.86 підручника.

10. 11. 2020р.  Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний

ковалентний зв’язок.

Опрацювати параграф 16.

В зошиті виконати вправи 100,101 наа стр.83 та впр.106 на стр.86.

13.11.2020р. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Опрацювати параграфи 13 та 14.

В зошиті зробити конспект.

17. 11. 2020р. Кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів  кристалічних граток.Лабораторний дослід №1.

Опрацювати параграф 17. В зошит виписати які існують кристалічні гратки та виконати лабораторний дослід №1 на стр. 90-91, використовуючи таблицю розчинності та текст параграфа.

20.11.2020р. Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток

Повторити параграфи 13 - 17. В робочому зошиті виконуємо практичну роботу.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6424641. (готуємось до контрольної роботи).

24.11.2020р. Підсумковий урок по темі "Хімічний зв’язок" Контрольна робота.

Контрольну роботу виконуємо на подвійному листку, підписуємо згідно вимог, завдання переписувати не потрібно. Всередині листка виконуємо завдання № 91 та № 95 на стр.78; завдання № 100 на стр.83; завдання № 115 на стр.92 підручника.Відповідь має бути повною та обгрунтованою.(це ваші оцінки). Листочки передати мені в школу до 26 листопада. ДЯКУЮ.

27.11.2020р. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Опрацювати параграф 19. Коротенький конспект. Розв’язуємо задачі стр.102 та 103.

Подивитись відео:    https://www.youtube.com/watch?v=cNMo2YnVeM4


9 клас.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди №4,5,6.

04.  11. 2020р.     Опрацювати параграфи 10 і 11.

 Виконати лабораторні досліди №4,5,6 у зошитах з друкованою основою (зошити можна взяти у школі  зранку). У кого немає - виконуємо лабораторні досліди № 2,3,4  на сторінці 59 підручника у робочому  зошиті.

06. 11. 2020р.         Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх 

                                 перебігу. Практична робота № 1.

Повторити параграфи 10 та 11. Виконати вправу 74 на стр.57 підручника.

Виконати практичну роботу.

11.11.2020р. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні

реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди.

Опрацювати параграф 12. Виконати в зошиті лабораторні досліди № 7-9.   Виявлення -хлорид-іонів, -сульфат-іонів, -карбонат-іонів у  розчині. Дивитись стр. 64 - 66 підручника.(скористайтесь таблицею розчинності).

13.11.2020р.  Практична робота №2. "Розв’язування експериментальних задач".

Повторити параграфи 7 - 12. (Готуємось до тематичного оцінювання).

Виконати практичну роботу №2, дивимось стр.68 підручника, варіант І. (застосовуючи таблицю розчинності у завдвнні І та якісні реакції  твизначаємо речовини і складаємо рівняння відповідних реакцій  у молекулярній та йонних ормах).

18.11.2020р.  Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та  продуктів

                     реакцій.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити  коротенький коспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6526734.

20.11.2020р. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною          

                                            формулою    сполуки.

В зошиті коротенький конспект з відеоуроку.

Подивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=prM0HQVGFbA.

25.11.2020р.  Окисно-відновні реакції.Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 Опрацювати параграф 14. Виконати вправу108 на стр.83. 

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=Urdhs07MjEU.

27.11.2020р. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Опрацювати параграф 16. В зошиті коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc.


10 клас. хімія.

04. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми.

                          Виконати тести. 

11. 11.2020р. Властивості алканів.

                       Опрацювати параграф 6. Зробити конспект в зошиті.

                        Виконати вправи 38, 39 на стр.38-39.

18.11.2020р.  Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів  і 

                        алкінів,  структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Опрацювати параграфи 8 і10 (до хімічних властивостей стр.56). В зошиті записати коротенький конспект. Виконати вправи - 54 стр.49, і - 65 стр.59

25.11.2020р. Хімічні властивості етену та етину.

Опрацювати параграфи 9 та 10. Виконати вправи №59 на стр.53 та № 66 на стр.59.

Подивитись відео:https://www.youtube.com/watch?v=S1j2H06vZtQ.11 клас.

02. 11. 2020р.  Гідроліз солей.

Опрацювати параграф 12.В роб. зошит  з хімії виписати - гідроліз солей,утворених сильною основою і слабкою кислотою;- гідроліз солей, утвор. слабкою основою і сильною кислотою; гідроліз солей, утвор. слабкими основою і кислотою. Виконати вправу № 90 стр. 71 у підручнику.

04. 11. 2020р.  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Опрацювати параграф 13. В зошиті зробити конспект.

 Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.  ( усно).

09. 11. 2020р.  Лабораторний дослід № 1"Визначення рН середовища водних розчинів солей за                                 допомогою індикаторів".

Виконуємо в робочому зошиті,подивившись відео:-- https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

11. 11. 2020р. Узагальнення та систематизація знань з теми  " хімічні реакції"

               Виконати тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3231479.

16.11.2020р. Неметали. Загальна характеристиа неметалів.

Опрацювати параграфи 14 і 15. В зошиті записати загальні ознаки неметалів, Алотропні видозміни Оксигену, Карбону, Сульфуру, Фосфору.

18.11.2020р.  Фізичні властивості неметалів.Явище адсорбція. Лабораторний дослід № 2.

Опрацювати параграф 16.  В  зошиті виконати лабораторний дослід №2  на стр.92 підручника.

23.11.2020р.  Окисні та відновні властивості неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи 121, 127.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=xtIOaxDdDu0.

25.11.2020р.  Застосування неметалів.

Опрацювати параграф 17. Виконати вправи № 122 та № 126 на стр.98-99.

середа, 28 жовтня 2020 р.

біологія. Дистанційне навчання.

5 клас. Природознавство. 

02. 11. 2020р.

Фізичні явища, їх різноманітність. Хімічні явища, їх ознаки.Гниття.

Опрацювати параграфи 13 і 14.Подивитись відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=d_D5WfHJ0Ns

Дати відповіді на запитання усно на сторінках 60 і 63

.03. 11. 2020р. 

Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі.

  Опрацювати параграф 15. Виконати тестові завдання на сторінці 68-69 підручника у зошиті (переписувати завдання не потрібно, пишимо питання 1 і вибираємо відповідь В біологія. -             1. В біологія.)

  09.11.2020р.    Небо. Небесна сфера. Небесні світила.

Опрацювати параграф 16. В зошит виписати поняття: небесні тіла, зеніт, небесний меридіан, вісь світу, полюси світу, небесний екватор.

Подивитись відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=NcGuVwP4gGA&t=326s

10. 11. 2020р.   Зорі та сузіря.Міжзоряний простір.Практичне заняття №5 "Визначення найвідоміших сузір їв на карті зоряного неба".

Опрацювати параграф № 17. В зошит виписати класифікацію зір ( які існують зорі). Виконати практичне заняття на стр.79. ( в зошит замалюєте сузіря: Велика та Мала Ведмедиці, Дракона.  Дати відповіді на запитання  1-6 на стр.79. ( усно).

16. 11. 2020р. Сонце. Сонячна система. Планети. Малі небесні тіла.

Опраювати параграф 18. Дати відповіді на запитання стр.82.

Подивитись відео:   https://www.youtube.com/watch?v=A4OLi0YX-tM  

    17.11.2020р.            Всесвіт та його складові. Зоряні системи - галактики.

                                    Міні - проект:" Наш дім - сонячна система"                                                            Опрацювати параграф 19. В зошит виписати які існують галактики.

Творча робота кожного учня: створити міні - проект  стр.91 підручника. Проект виконуєте на великому аркуші паперу чи на альбомних листках, маєте зобразити Сонячну систему і пояснити чому це наш дім.      ( на 24. 11.2020р).

23.11.2020р. Людина  і Всесвіт. Астроноиія -  наука, що вивчає Всесвіт.

Опрацювати параграф 20. В зошиті виконати завдання 6 на стр. 91.

24.11.2020р.  Підсумковий урок по темі "Всесвіт". Контрольна робота.

Виконуємо на подвійному листочку, підписуємо згідно вимог (Контрольна робота.....). Всередині листка виконуємо тести на стр.92 - 93 підручника.


 6 клас  Біологія.    02. 11 2020 р.

  Бактерії - найменші одноклітинні організми.   Опрацювати параграф 11.

Переглянути відео:         .https://www.google.com/search?q. В зошит з біології виписати біологічні терміни: бактерії, джгутики, прокаріоти, анабіоз.

05. 11.2020р. Шкідливі і корисні бактерії.

Опрацювати параграфи 12 та 13.

В зошит за ступенем   небезпечності  виписати 4 групи бактерій і види бактерій та виписати найвідоміші корисні  бактерії.

 Дати відповіді на тести:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7577613.

09. 11.2020р. Шкідливі і корисні бактерії.

Опрацювати параграфи 12 та 13.

В зошит за ступенем   небезпечності  виписати 4 групи бактерій і види бактерій та виписати найвідоміші корисні  бактерії.

  Дати відповіді на тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1173245

12.11.2020р.  Практичне значення бактерій. Захист міні-проектів.

Опрацювати параграф 14. В зошит виписати  Біологічні терміни виділені жирним шрифтом у тексті.        Повторити параграфи  11-13

16.11.2020р.      Одноклітинні еукаріоти. Одноклітинні твариноподібні організми.

Лабораторне дослідження: спостереження інфузорій.

Опрацювати параграфи 15 та 16. Подивитись відеоурок: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=lWzDTeqJxoQ.

Виконати тести про бактерії ( всім учням) :                                  

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7090802

19.11.2020р.         Одноклітинні рослиноподібні організми .                            

                                    Вольвокс - колоніальний організм.

Опрацювати парагріф 17. В  зошиті  виконати завдання на стр.79  ( в таблицю добавити ще навікулу після  хлорели).  

23.11.2020р. Губка - багатоклітинний організм.

Опрацювати параграф 18.

Виконати тести:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2641179.

 26.11.2020р. Багатоклітинні водорості. Узагальнення знань по темі.

Опрацювати параграф 19. Повторити матеріал стр. 85- 88.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/odnoklitinni-organizmi-perehid-do-bagatoklitinnosti-640766.html


7 клас.Біологія.

04. 11. 2020р

Загальна характеристика класу Павукоподібні.

Опрацювати параграфи 15 і 16.

 Подивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=GJt4BEfWFmc.

В зошиті виписати осбливі ознаки Павукоподібних.

 06. 11. 2020р.  Загальна характеристика класу Комахи. 

Опрацювати параграфи 17 та  18.

Подивитись відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=uRkSsP7iKzg

Дати відповіді на запитання для самоконтролю стр.76 та стр. 80.

Виконати тести:   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1386184

11. 11. 2020р. Практична робота № 1.Розмаїтість  комах.Їхня роль у природі й житті людини.

Опрацювати параграф19. Ознайомитись із таблицею 7 " Характеристика окремих рядів комах". Виконати практичну роботу  № 1 . Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. ( на стр. 76 підручника,  виконуємо у робочому зошиті з біології, пишимо: Практична робота №1., далі записуємо тему  практ. роб., мету і обладнання.  Хід роботи.-виконуємо  завдання 1,2,3- висновок.

13.11.2020р.  Загальна характеристика типу Молюски.

Опрацювати параграф 20. В зошиті зробити конспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3403221

18.11.2020р.    Клас Черевоногі, Двостулкові та  Головоногі  молюски.  Лабораторне дослідження  будови черепашки черевоногих та двостулкових молюсків.

Опрацювати параграф 21. В зошиті коротенький конспект та виконати лабораторне дослідження на стр.90.

20.11.2020р. Паразитичні безхребетні тварини. Узагальнення матеріалів  теми.

Опрацювати параграф 22.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5454873.

25.11.2020р.  Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні.

Опрацювати параграф 23.

Подивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=nlBHrj4lJD0.

27.11.2020р. Загальна характеристика класу Кістові риби.

Опрацювати параграф 24. Коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=vi2d3kHdE0A.


8 клас. Біологія.

02. 11. 2020р.

Обмін речовин та перетворення енергії. Їжа та її компоненти.

Опрацювати параграф 4 і 5. В зошит виписати біологічні поняття: -обмін речовин, асиміляція, дисиміляція, білки, жири, вуглеводи, вітаміни і які групи вітамінів існують.

 05. 11. 2020р. Харчування та обмін речовин. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини. Дослідницький практикум.

Опрацювати параграф 6.

 Подивитись відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=iJfrVPiJ90o&t=25s.

Виконати дослідницький практикум №1 Спостереження за співвідношення ваги та росту тіла.( в зошитах з друкованою основою).

09.11.2020р.      Значення травлення.Система органів травлення.

Опрацювати параграф 7. В зошиті зробити конспект.

Подивитись відеоурок:   https://www.youtube.com/watch?v=rt7oqZtfPdg

12.11.2020р. Процеси травлення у ротовій порожнинні, у шлунку, у кишечнику. Лабораторне                              дослідження будови зубів.

Опрацювати параграф 8.В зошиті заповнити таблицю.

 Виконати лабораторне дослідження будови зубів, стр.210 підручника в робочому зошиті.

16.11.2020р. Процеси травлення . Регуляція травлення. Дослідницький практикум.

Опрацювати параграфи 8 та 9. Дати відповіді на запитання стр.35 та стр.37.(усно). В зошиті виконати дослідницький практикум №2. Дія ферментів слини на крохмаль. стр.211 підручника.

19.11.2020р. Харчові розлади та їх запобігання.

Опрацювати параграф 10. В зошит виписати назви хвороб, що виникають  унаслідок потрапляння бактерій та вказати назви бактерій.

Виконати тести на стр.40 - 41 підручника в зошиті.( скинути фото)

23.11.2020р. Значення дихання. Система органів дихання.

Опрацювати параграф 11.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1221683.

26.11.2020р.  Газообмін у легенях та тканинах.

Опрацювати параграф 12. В зошиті конспект.

 Подивитись відео:  https://www.youtube.com/watch?v=1nJhFSpEroU.


9 клас. Біологія.

02. 11. 2020р.

Ядро, його структурна  організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина.

Опрацювати параграфи 12 і 13. В зошиті  порівняти будову прокаріотичної і еукаріотичної клітин. Повторити параграфи 9 - 12., готуємось до тематичної.


05. 11. 2020р.    Обмін речовин та енергії.Основні шляхи розщеплення орган. речовин в живих    організмах. Клітинне дихання.

Опрацювати параграфи 14 і 15. В зошиті записати етапи та процеси, що там відбуваються, клітинного дихання.

Подивитись відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=9UVd5KKSQaU

 Дати відповіді на  тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8645704

09. 11. 2020р. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-N1scgA778


12.11.2020р.  Хемосинтез.

Опрацювати параграф 17. Подивитись відео -https://www.youtube.com/watch?v=WKrcUaGtKZ4

Виконати тести:    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6518696.

16.11.2020р.         Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та  

                            організмах.

Опрацювати параграф 18. Повторити параграфи 14 - 18. В зошиті коротенький конспект. 

19.11.2020р. Контрольна робота за  І семестр.

На подвійному листку підписуємо згідно вимог та виконуємо завдання, що на стр. 76 - 77 підручника , листочки мені здасте, завдання переписувати не потрібно, вибираєте відповідь і пишите літеру і коло неї слово. Завдання з розгорнутою відповідю 15 і 16 описати. 

УВАГА! ЧАС ВИКОНАННЯ ДО 12. 00 години.( надіслати фото у вайбер).

23.11.2020р. Гени та геноми.

Опрацювати параграф 19. В зошиті зробити коротенький конспект.

26.11.2020.р. Будова генів та основні компоненти геномів про-  та еукаріотів.

Опрацювати параграф 20. В зошиті порівняти будову оперона та  еукаріотичного гена.

Подивитись відео:     https://www.youtube.com/watch?v=z872aqZTNJo.10 клас Біологія. 02.11.2020р.

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Рослини.

Опрацювати параграфи 14 і 15.У зошиті зробити конспект ознаки нижчих і вищих рослин. Виконати вправи № 1 - усно, № 2 письмово у зошиті стр.61 і  62 у підручнику.

04. 11.2020р.   Огляд царств еукаріотичних організмів. Тварини. Лабораторна робота № 1.

Опрацювати параграфи 16 і 17.. 

Виконати лабораторну роботу №1 Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. Стр.22 у  підручнику, в робочому зошиті. Охарактеризувати два види одного роду: Слон саванний і Слон індійський, малюнки стр.23 підручника.

09. 11. 2020р.   Узагальнення і систематизація знань за темою:  "Біорізноманіття"

Повторити параграфи 5 - 17.

Виконати тести:    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5189222 .

11.11.2020р. Біоорганічні речовини. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови і біологічної  ролі.

Опрцювати параграф 20. В зошит виписати біологічні терміни виділені у параграфі жирним шрифтом. Виконати завдання " функції білків" стр.81.

Переглянути відео:   https://www.youtube.com/watch?v=TQUKuItU7ok

16.11.2020р. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови  й біологічної ролі.

Опрацювати параграф 21.Дати відповіді на запитання 1 - 10 стр. 86. В зошиті коротенький конспект.

18.11.2020р. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови й біологічна роль

Опрацювати параграф 19.  Виконати завдання на стр.77 - 78 (таблиця і тест).

Виконати тести:     https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9955757 

23.11.2020р. Обмін речовин та  енергії - основа функціонування біологічних систем.

Опрацювати параграф 18. Дати відповіді на запитання 1 - 10 стр.74 (усно).

25.11.2020р.  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Роль процесів дихання  в забезпеченні організмів енергією.

Опрацювати параграф 27. Коротенький конспект.

Подивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=2QRptc06tNw.11 клас. Біологія.

03. 11. 2020р.

Адаптація паразитів до мешкання в організмі хазяїна.Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. Практична робота № 1.

Опрацювати параграф 16. В зошиті зробити конспект.

Виконати практичну роботу №1 у зошиті з друкованою основою на сторінці 2 - 4. 


05. 11. 2020р.   Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм.

 Опрацювати параграф 18.

Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=nc51rJ6jj2A .

В зошиті записати класифікацію  адаптивних  ритмів за  різними  критеріями. Повторити параграфи  1 - 17.


10.11.2020р.   Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

Узагальнення знань з теми  " Адаптація".

Опрацювати параграф 18.

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9296651.

12.11.2020р. Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

Опрацювати параграф 19.

В зошиті зробити конспек.

17.11.2020р. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність,                                                                                                         відпочинок.

Опрацювати параграф 20. В зошиті коротенький конспект.Дати відповіді на запитання 1-10                              стр. 75.(усно).

19.11.2020р.    Безпека  і статева культура. Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини.

Опрацювати параграф 21,22.   В зошиті коротенький конспект.

24.11.2020р. Негативний вплив на здоров’я людини куріння та наркотиків.

Опрацювати параграфи 23 та 24. В зошиті коротенький конспект.

Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8617826.

26.11.2020р.  Вплив стресових чинників на організм людини.

Опрацювати параграф 25. В зошиті  коротенький конспект. Дати відповіді на запитання 1-10 стр.95. (усно).


вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Коди доступу до Google Class

5 клас  vfmb2w7


6 клас біологія   oec3oe4


 7 клас біологія   bv4ogkv

7 клас хімія  fv4w7a4


8 клас біологія 5d73ebz

8 клас хімія 6bophub


9 клас біологія zhvohq2

9 клас хімія wvt7jbi


10 клас біологія   i475jak

10 клас хімія  gozgjru

  

11 клас біологія  ibiccsq

11 клас хімія xunflqf